100 Prosent Barn

Copyright © All Rights Reserved

 

KONTAKTINFORMASJON:

 

TLF: Hovednummer: 955 51 242

Kontaktinformasjon til avdelingene :

Avdeling Kaos (barn 2-5 år) : tlf 955 51 242 , Pedagogisk Leder Siv Larsen

Avdeling Humor (barn 2-5 år) tlf 466 34 589, Pedagogisk leder Karianne B. Eriksen

Avdeling Glede ( barn 0-3 år ) tlf 472 34 952, Pedagogisk leder Bente Sønnevik

Avdeling Turbo ( barn 0-3 år) , tlf 472 34 948, Pedagogisk leder Kristine L. Barkve

Styrer Bjørg Berrefjord, tlf direkte 47 23 49 54

 

100% BARN

POSTBOKS 36

4523 LINDESNES

 

EPOST: 100prosent@barn.li

VELKOMMEN TIL 100% BARN.

 

100 Prosent BARN

 

100 prosent barn er en privat eid barnehage.

Vi har bygd ny 4 avdelings barnehage med 102 plasser på Rødberg.

 

På Rødberg har vi nye lyse trivelige lokaler med god plass både inne og ute. Barnehagen ligger flott til for varierte uteopplevelser. Vi har egne småbarnsavdelinger for de yngste barna (0-3 år) og avdelinger for de eldte (2-5 år) Vi deltar i Agderprosjektet og har eget opplegg for alle førskolebarna 3-4 ganger i uka.

 

Hvor er vi: Fra Vigeland sentrum, ca. 1,5 km, med gang- og sykkelvei langs Rv-460, mot Snig, gatebelysning hele veien. Tredje bygget på høyre side etter avkjørsel på Rødbergveien.

 

Vi legger stor vekt på nærhet, samspill og det enkelte barnet. Vi har fokus på å være «små i det store». Det betyr at vi deler barnegruppene på avdelingene inn i mindre grupper, slik at hvert barn blir godt kjente og trygge i små grupper sammen med en voksen. På denne måten skaper de ansatte gode relasjoner til hvert barn og hjelper barna til å utvikle god sosial kompetanse som er en viktig egenskap for for samspill og vennskap med andre.

Dette søker vi å oppnå gjennom verdiene våre; Glede, Omsorg og Anerkjennelse. Verdiene og visjonen vår: Små barn store gleder, har vi med oss i planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidet vårt.

 

OPPTAKSKRITERIER:

 

Opptak foretas av styrer etter følgende kriterier:

•Barn som går inn under barnehagelovens §13.

•opptak etter skjønn slik at det unngås skjevheter i gruppesammensetningen

•5-åringer.

•Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen.

•Barn over 3 år

•Tvillinger, trillinger m.v. behandles som et barn.

•Antall delte plasser vurderes ut fra behov og gruppesammensetning.

•Barn fra andre kommuner, kan tildeles plass ved ledig kapasitet.

 

Betalingssatsene er lik de kommunale pr.01.01.16 ( se disse for søknad om redusert foreldrebetaling )

 

I tillegg betales kostpenger kr 250 for full plass. 100 prosent BARN tilbyr 3 , 4 og 5 dagers tilbud.

 

Kontakt styrer for mer informasjon tlf 47 23 49 54